Scottburgh High School Scottburgh High School

IsiZulu Grade 8 Curriculum

UKUHLOLWA KWASEZIKOLENI)

(ASSESSMENT SCHOOL BASED)

THEMU 1

. I-oraliUkufunda. (10)

. Isivivinyo sokufunda nokuqondisisa. (20)

. Uhlelo lolimi. (20)

. IZIVIVINYO

UHLAKA LONYAKA KA-2012

(YEAR PLAN - 2012)

 

> Kufundwa imisindo yamagama.

> Ukusetshenziswa kolimi.

> Uhlelo lolimi.

> Ukuphendula imibuzo.

> Izinombolo- ukubala.

> Kufundwa imibala.

> Kugcwaliswa ifomu.

> Ukufunda incwadi.

THEMU 2

. Ukugcwalisa ifomu. (20)

. Ukusetshenziswa kolimi. (20)

. Isivivinyo esifishane

. IZIVIVINYO

> Kufundwa incwadi.

> Ukusetshenziswa kolimi.

> Ukufingqa.

> Ikhathuni.

> Kufundwa inkondlo.

THEMU 3

. Ikhathuni. (10)

. Ukufingqa. (10)

. Isivivinyo sokufunda nokuqondisisa. (20)

. ISIVIVINYO SEKLASI

> Kufundwa incwadi.

> Kuhluzwa incwadi.

> Kufundwa inkondlo.

THEMU 4

. IZIVIVINYO ZOKUPHELA KONYAKA.

. IZIVIVINYO ZEFEYIZI 1

 

UKUBUKEZA.

> Isimemo.

> Incwadi yobungane.